Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. II3

toch om middennagt langs zich voorby zien zweeven.

Vader. Kinderen ! gylieden hebt my , ouden , zieken man, ook wel om middennagt gezien , ben ik daarom geftorven ? • Zoon. Ja, maar wy zagen u zelf, vader! y.niet uwen geest, zoo als hy.

Vader. Maar, lieve zoon! wie heeft dan toch een' geest gezien ?

Dochter. Hy heeft ons by zyner ziele zaligheid gezworendat hy dezen nagt een' ' geheel witten geest gezien heeft, die van gelaat u zoo gelyk was , als het eene ei het ander.

Vader. Kinderen ! by uwer zielen zaligheid biddc ik u nimmer zóó te zwecren : — want hy zag dezen nagt, gelyk hy zeker reeds dikwils gezien heeft, — en gelyk alle geestenzieners zien, — met oogen vol van bedrog en vooroordeel.

Dochter. Vcrfchoon my, vader! de maan fcheen in den voorgaanden nagt zeer helder, en hy is nauwlyks drie fchreden van den geest af geweest.

Va*

Sluiten