Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. Hg

Dochter. Dat God zich crbarme! dan mag zelf de geest u wel gewekt hebben.

Vader Qagchende.~) Ja wel een geest, —• cn wel in zynen natuurlyken zigtbaaren ltand, in denzelfden, dien gy hier vóór u in het bed ziet liggen.

Zoon. Hoe meent gy dat, vader?

Vader. Juist woordelyk. — Gy wenschte gister avond, toen ik over flaaploosheid klaagde , my van uwen al t'e vasten flaap iets te kunnen overdoen, dewyl gy vreesde , ook heden wederom, den rechten tyd om te bakken te zullen yerflaapen. - Om middennagt— toen ik nog geen oog had toegedaan — dagt ik daaraan — en ik beproefde

Zoon. Toch wel niet my te wekken?

Vader. Ja wel, u te wekken — en het gelukte my ook. — Ik moest my zekerlyk tyd geven, om , bymyne krachtloosheid flechts eerst uit het bed — vervolgens uit het huis, en dan tot aan uw kamervengfter te komen. — Ik geloof dat ik over die vyftig fchreden tot aan hetzelve byna een vierdedeel uurs heb doorgebragt.

Zoon.

Sluiten