Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113 SPOOK*

want wie toch had flechts kunnen denken, dat een krachteloos grysaart, — die zedert een vierdedeel jaars genoegzaam niet uit zyn bed was geweest, en van wien geheel Sandau eiken dag verwachtte dat de tegenwoordige zyn laatfte zoude zyn, •— op den zonderlingen inval zou komen, om in den nagt, in het hembd, zynen zoon te gaan wekken? 1— In de daad moest ook de goede oude voor dezen inval boeten; want hy was in den koelen nagt zoo zeer verkoud, dat hy van toen af aan kranker , cn eindelyk eenige weeken na dit voorval door eenen zagten dood ontbonden werd.

Laat ons , myne lezers ! eens het zeer mogelyk geval verönderftellen , dat deze ongemeene verkoeling zoo fterk op den zwakken grysaart gewerkt hadde, dat zyne kinderen hem den volgenden morgen in bet bed reeds fpraakloos , of zelfs wei dood gevonden hadden : wat zou dan uit deze Zeer natuurlyke zoogenaamde véórbeduiding van den fpookenden ftervenden geworden

Sluiten