Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124

SPOOK-

een pyl doorliet voor hem geopende vengfter, om den fnyder intehaalen. Om hem te beter' te betrappen, nam hy zyn tocvlugt tot duivelslist ; want men hoorde uit zyne helfche kaak en duidelyk de woorden: „ lieer com, peer ! ik ben het!— hoor toch, hcercom'„ peer ! k

Waarfchynlyk wilde de verleider tot alles kwaads den zogenaaraden heer compèer daar door bewegen, om naar hem omtezien, dewyl hy hoopte hem alsdan des te eerder intehaalen cn te kunnen pakken. De fnyder was echter geen gek, en dagt in zichzelven : „ uw „ compeer is voorzeker de duivel, zoo gy „ die misfchien niet zelf zyt /"

Deze gedagte gaf den fnyder vogcls-fnelhcid; en nimmer mag het misfchien den duivel zuurer gevallen zyn, eenen hem zoo ernjlig ontvluglenden zich ten buit te maaken. Waarfchynlyk had de vorst der duisternis zyne vervolging ook voor ditmaal geheel moeten ïtaakèn, indien de arme vlugteling, toen hy ïeeds tamelyk ver vooruit was, niet naar ouae gewoontes zeker en ftoutmocdlg was ge-

wor-

Sluiten