Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

129 S P O O K-

Deze man had ineen nabuurig dorp beroepsbezigheden gehad, en ging by den , naar het verhaal verongelukten , fnyder, over wiens woonplaats hy naar Punitz moest terug kecren, in het voorbygaan aan. Het weder was , gelyk reeds gezegd is, dezen dag zeer boos. Een koude wind en felle fneeuwbiiiën maakten de wegen byna onkenbaar. De feuooriteenveger fchroomde naar Punitz weder jterug te keeren , deels om de wolven , en deels om de duisternis en de Jneeuybuiën% want het was reeds avond, en hy had nog een uur gaans tot; ;aan zyn huis. Hy gaf dus den compeer - fnyder zyne bekommering, zoo wel als zyn verlangen om by hem tc overnagten, te kennen.; .doch deze was zoo onvriendelyk, dat hy den compeer fchoorfleenveger —:— die ook om een nagtverbiyf niet veel goede woorden wilde

geven in het ongunftigst weder en tegen

den nagt liet aftrekken.

Deze was echter nauwlyks vyfhonderd fchreden van het dorp af,- of hy zag de onmogelykheid om zyne reis tot Punitz voordtezettens Hy keerde dus terug, en befloot nu vast,

Sluiten