Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v e r t.e l l i n g e n. 120

arme vrouw, die nog fteécté ia omnagt lag, toen wy terug kwamen. Door onze verëenigde poogingen bekwam zy toch eindelyk weder. Ik gebruikte., toen zy voor het eerst de oogen wederom opende, de voorzigtighefd., haar van eene plaats, waar zy my niet zien kon, omtrent den vermeenden duivel gerust te ftellen : want dewyl myne ftem haar bekend .was, zoo overtuigde haare ooren zich eerder van dc menschLykheld van den kagchelbewoqner, dan misfchien haare oogen zouden gedaan hebben. Toen de beide geestenzieners eindelyk weder volkomen gerust waren , lagchten wy recht hartelyk over dit misverftand. Intusfchen was het den goede lieden, toch niet aangenaam hetzelve ondervonden te hebben. Zy verzogten my ernftiglyk deze gebeurenis aan niemand te verbaalen. Ilc beloofde dit, heb tot hiertoe eerlyk w.oord gehouden, cn verzoek u (den beer ambtman öütschke) wanneer gy-dezelve navertelt, noch mynen naam, noch dien van mynèttcompeer te noemen." Dit verzoek doet bet caraclcr van den fchoorF 5 fteen-

Sluiten