Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 135

ner onrustige verbeeldingskragt was, wendde iiy het gezigt daarvan af. Doch onwilkeurig keerden zyne oogen fpoedig wederom naar het voorige voorwerp terug, hetwelk hy nu zeer duidelyk naar Item toe zag komen zwecven, en waarin hy ontwyfeïbaar het beeld van zynen vcrfchciden vriend herkende.

Onze ziener werd in dit oogenblik door eenen fchrik bevangen, die het binncnftc van zyne ziel ontroerde, en die uit zyne benauwde borst een onwilkeurig angstgefchrci perfte*

De kajuitsknegt, die anders agtcr dc kajuit plagt te flaapcn, was nog niet te bed, en hoorde met eene luide en onrustige fteoï

ui troepen : „ wie zyt gy ?" Hy kwam

oogcnbliklyk met een licht toefchieten; doch toen hy den geest van burnet in een linnen kleed befpeurde, ftortte hy zinneloos: ter aarde, zonder eenig geluid van zi.h te geven.

Nu betoonde de geest zieh meer medelydend en menschhevend; wrant hy gaf, van dit oogenblik af aan, dc grootfte bekommering te kennen voor de gezondheid en het leven van

de ai

Sluiten