Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen.

)] welke by diergelyke verfchyningen ook den a, ftoutmoedigften overmeestert. Waarfchyn„ lyk zyc gy thans van deze dikwils tegen„ gefproken waarheid ten vollen overtuigd 1"

De heer walker was ten hoogften verheugd , van uit zynen verfchriklyken droom opgewekt te zyn , en zynen vriend, dien hy reeds doQd waande , nog in leven te zien. — • Dan, hoezeer hy hem gaarne beleed, dat hy overwonnen en ten vollen overtuigd was, was ook voor hem in dit oogenblik niets van meer gewigt. dan den armen kajuitsknegt aan zynen als van den dood verrezenen vriend — den geneesheer — op het beste aantebeveelen; opdat hy, fpookende, niet in ernst den dood onder hen mogt brengen.

De poogingen van den heer burnet , om den onmagtigen te helpen, waren niet vruchteloos ; doch toen deze laatfte eindelyk wederom by zyne zinnen kwam, en den vermeenden geest van den heer burnet, die onvoorzichtig vlak voor hem ftond, bemerkte5 verviel hy , door andermaaligen fchrik", op nieuw in den voorigen zinneloozen toeftand.

De

Sluiten