Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

138

S P O O K-

De heer burnet verwyderde zich nu uit de kajuit, en riep andere lieden ter hulp van den ongelukkigen. Hier v'rliep ondertusfehen veehyds mede; want ieder, by wien de heer burnet kwam , geraakte, door den onverwagten aanblik van den vermeenden verdronkenen, meer of minder ontzet, en het kostte veele moeite om alle de verbaasden te overtuigen, dat hy, burnet, het wczenlyk was.

De ongelukkige kajuitsknegt kreeg nimmer het gebruik zyner zinnen weder. De natuur had te fterke fchokken geleden, en het verHand was - voor altoos uit deszclfs zitplaats verdreven geworden. De zieke keerde eindelyk wel uiterlyk in bet leven terug; doch zyne ziel bleef, van dit noodlottig oogenblik af aan, in eene ftöedsduureedeloomheid; en nooit kon men weder op hem verkrygen, den heer burnet regt in het gezigt te zien, hoewel hy te vooren een der braaffte kerels was, en in menig zeegevaar den dood zelf kloekmoedig onder de oogen gezien hod.

Dus eindigde de proef van burnet, ter onderzoeking, hoe ligt de vcrl>ecld'wgs.krngt

van

Sluiten