Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï43

SPOOK*

daar zag ? Zy zag niets, nam my ten hoogften ontfteld in haare armen, zogt my gerust ta .Hellen, en zond om den doétor. Dc geftalte bleef wel een half vierdedeel uurs ftaan. Ik kwam eindelyk een weinig tot bedaarén, en , dewyl ik ten uiterften afgemat was, viel ik na eenigen tyd in eene onrustige fluimering, die een half uur duurde."

„ Men fchreef dit gezigt toe aan de hevige gemoedsbeweging , en hoopte dat hetzelve voor altoos verdweenen zou zyn. Doch nadenmiddag ruim vier uuren v.rfcheen my de* zelfde geftalte weder. Ik was nu alleen ; cn daar my deze omftandigheid , zoo als ligt te begrypen is, zeer onaangenaam was, ging ik naar myne vrouw, die ik het verhaalde*

Dan ook kier verfcheen de geftalte; nu

Was zy 'er, en dan weder weg. Omtrent ten zes uuren verfchecnen ook nog verfchei* dene enkel wandelende geftalten, die met de ïtaande gedaante niets gemeens hadden,"

rt Hoewel my door den heer geheimraad selle, mynen doétor, de nodige hulpmiddelen

Sluiten