Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. I43

ien bezorgd wierden, en ik my anders zeer wél bevond; zo verminderden echter de verfchynende geftalten niet, in tegendeel vermeerderden dezelven, en veranderden zich op de zondcrlingfte wyze."

„ Daar my, na de eerfte ontfteltenis voorby was, deze verfchyningen niet zonderling ontroerden, en ik dezelven voor het gene hield, wat zy wczenlyk waren, naamlyk voor merkwaardige gevolgen eener krankheid ; zoo trachtte ik te meer bezonnenheid tc behouden, om by de rechte bewustheid te blyven van het geen in my omging.

Ik gaf nauwkeurig acht op deze harsfenbeelden, en herdagt dikwils myne voorige gedagten , om ergens eenig verband te ontdekken , naar hetwelk misfchien de eene of andere geftalte zich aan de verbeeldingskragt voorfteldc. Somwylen meende ik iets te vinden, byzonder in den laatften tyd; doch over het geheel was tusfchen myne gemoedsgefteïdheid, tusfchen myne bezigheden en overige gedagten 3 cn tusfchen dc menigvuldige my vóór..

koo-

Sluiten