Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. H?

levensgrootte, zoo duidelyk als men wezenlyk levende perfoonen ziet, met de onderfcheidene vleeschkleuren der onbedekte deelen van het ligchaam, en met alle verfchillende foorten en kleuren der kledingen; ecuter dagtmy., dat de kleuren iets bleeker waren dan in de natuur. Geen der geftalten had iets byzonder uitlteekends ; zy waren noch verfchriklyk, noch belagchelyk , noch affchuuwelyk; de meesten waren onverfc lullig."

„ Doorgaands nam het getal derfchaduwbcclden en derzelver verfchyningen toe, hoe langer het duurde. Na omtrent vier weeken begon ik zelfs hen te hooren fpreeken. Somtyds fpraken zy onder eikanderen; meestentyds echter wierd ik aangefproken. Hun gefprek was afgebroken, en had voor my iets onaangenaams. Nu verfcheenen my ook zeer waarde vrienden en vriendinnen, die my over de oorzaaken myns verdriets, dat natuurlyk nog niet geheel verdweenen kon zyn, door hunne redenen vertroostten. Gewoonlyk was ik alleen, wanneer ik dezen hoorde fpreeken; fomwylen echter ook midden onder werkelyk O 2, fpree*

Sluiten