Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i|S s r o o «-

fprcekcndc perfoonen ; dikwils vernam ik van hen flechts enkele phrafes , fomtyds ook aancengefchakeldé redeneeringen.

Hoewel geduurende dezen tyd beide myne ligchaams- en gecstgcfteldheid draaglyk was; hoewel ik met deze harsfenbeelden zoo bekend wierd, dat zy my ten laatften niet het minste onaangenaam gevoel meer veroorzaakten , dat ik die zelfs niet zelden met vergenoegen betrachtte , cn met myne vrouw en myn doctor daar over fchertste; zoo wierden echter., te meer daar deze toeftand merkelyk toenam, en dc geftalten my dikwils gehcele dagen, cn ook des uagts, zoodra ik ontwaakte, niet verlieten, ondertcbeidene hulpmiddelen aangewend, en eindelyk werd beflotenmy wederom bloedëgcls te zetten."

„ Dit gefchiedde den zo April, des voormiddags ten elf uuren. Ik was met den doctor alleen ; doch geduurende deze operatie krielde het in de kamer van alle foorten van inenfchelyke geftalten , die door elkander wemelden. Dit duurde onafgebroken voord tot omtrent ten half vyf uuren; dus juist tot den

tyd

Sluiten