Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J50

s p o o li-

Dus verre het getrouw verbaal van den hcei nicolaï, wegens zyne merkwaardige ondervinding, voor zoverre dezelve het aanzien kon hebben als flrekte zy ten bewys van de wezenlykheid der geestverfebyningen. Nu ook de voor ieder' -denkenden ten vollen voldoende en overtuigende verklaaring van deze fchynbaare wonderen.

De heer nicolaï houdt de voorverfiaaldë Veri'chynirigen , op onwederïpreeklyke gronden , voor begoogchelingèn der vefbeeldingskragt; of voor een gevolg van te fie/k inge/pannen, tegennatuurlyk afgematte ze'touwen, en eenen ongeregelden omloop des

hloeds. —. De mogelykheid', dat de ver-

beeldingskragt ons op deze wvzc misleiden kan — zegt hy — zal niemand loogchenen, die flechts ecnigzins haare werking kent. Intusfchen geven zulken, die het wondefbaaré beminnen,hunne inbeeldingen zekerlyk liever voor wezenlykhedèn uit. Men kan derhalven niet genoeg nauwkeurige ondervindingen opzamelen en bewaarheden , welken aautoonen

hoe

Sluiten