Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

152 SPOOK-

„ Kort tc vooren, eer my deze harsfenbeelden verfcheenen " — verhaalt de heer nicolaï verder —- „ fchynt my het volgende eenen mcrkwaardlgen invloed op myne tocnmaalige ligchaams- en gemoedsgclleldheid gehad tc hebben. —. Ik had in de laatfte tien maanden van hit jaar 1790 verfcheiden treurige voorvallen beleefd, die my zeer ontroer-den; inzonderheid volgden van September af genoegzaam onafgebroken droevige gebcure- ■ rJsfeh elkander op, die my grievende fmerten veroorzaakten. — Ik was voords gewoon jaarlyks tweemaal adergelaaten tc worden, pit was den 9 July 1790 ééns gefchied, doch op het laatst , van het jaar verzuimd geworden. — In het jaar 1783. was ik plotslyks door eene hevige duizeling overvallen. De doctor fchreef dezelve toe aan de verftopping der fyne vaten van het onderlyf, die een gevolg eener zittende levenswyze cn aanhoudende infpanningen van den geest plagt te zyn. Deze bezwaaren werden toenmaals weggenomen door eene meer dan drie jaaren voordgezette genees wyze, en door eenen verbeter-,

/ den

Sluiten