Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

153

den zeer ftrengen leefregel. Byzonder werkzaam was hier by, reeds terftond in h et begin , het zetten van de bloedëgels geweest, hetwelk zedert jaarlyks twee- of driemaal herhaald werd , wanneer ik ft'erke opftygingcn naar het hoofd befpeurde. Voor de laatftemaal waren de bloedëgels gezet geworden den 1 Maart 1790. Dus was zoo wel de aderlaating als de Ontlasting der fyne bloedvaten in het jaar 1790 minder dikwils gefchied dan te vooren, — Daar by kwam, dat ik van September af aan, behalven de bovengemelde treurige gevallen, befterrdig me: zeer ingefpannen werkzaamheden, die door dikmaalige afbreekingen nog mocilyker wierden s overladen was."

„ In de beide eerfte maanden van het jaar 1791 werd ik nog door verfcheidene, my ten hoogden onaangenaame voorvallen zeer gekrenkt. Met deze was op den 24 February een ongemeen grievend verdriet verknocht j en het was juist op dezen dag, dat ik, in de al te hevige gemoedsbeweging over eene reeks O 5 van

Sluiten