Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN". 15?

heeft, vooral dewyl hy veel ftudcerde en een liefhebber was van fterke maaltyden. Dochhy önderfteunde zyne vifioenen (waar over hy dikke boekdeelen fchreef, om wonderbaar te fchynen) door zulke inbeeldingen als zyn ftelfel verëischte."

„ Het is niet heel ongewoon, dat door eene^ of andere ongefteldheid der ligchaamlyke kragten, ook zonder krankzinnigheid of verhittende ziekte, verfchyningen 'van buiten voor de oogen komen, welken enkel in ons* door middel van de verbceldingskragt geteeld worden. „ Deze ervaaring kan ons leeren, „ dat het hard en liefdeloos zyn zou, wan„ neer wy goedhartige lieden, welke geloo-

ven eene of andere Verfchyning gezien te „ hebben, openiyk voor bedriegers wilden „ houden. — Dan, dewyl verfchcidene oh„ dervindïhgen bewyzen hoe verre de men„ fchelyke verbeeldingskragt gaan kan, in y, het vóorftéllen van beelden buiten ons; „ mogen deze goedhartige lieden ook op hun„ ne beurt leeren, hunne inbeeldingen geene G Z » fooryt

Sluiten