Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16*2 S P O 0 K-

dan was 'er een geheel ander lahdïchaF. Juist het tegendeel hier van gefchiedde in het jaar i7ei,"toen door het openen en fluiten der oogen de verfchynende gedaanten niet veranderd werden. — Ik heb geduureude de koude koorts fomwylen, met opzet, ieder fecoude de oogen geopend en gefloten; en telkens verfcheen een ander beeld met menigerhande voorwerpen, die met de te vooren verfchcenenen volftrekt niets gemeens hadden. Deze vertoonden zich 'onafgebroken zoo lang de koude der koorts duurde; zy werden echter zwakker zoodra de hitte begon, cn wanneer deze laatfte volledig was, waren alle beelden verdweenen. Was de koorts geheel voorby, dan verfcheenen ook geene beelden meer; zag ik daarentegen den volgenden dag met geflotene oogen weder beelden, dan kon ik met zekerheid flaat maaken, dat de koude koorts naby was." —

3, Nog moet ik aanmerken, dat my te midden in het nadenken of geftadig fchryven , inzonderheid wanneer ik my eenigen tyd min

of

Sluiten