Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ï04 SPOOK-

zonderling is het, dat de' fchaduwbcelden, vóór zy geheel weg bleven, derzelver bpnte kleuren verhoren en wit verfcheenen, en daty zy niet, gelyk te vooren, verdweenen, of zich veranderden, maar van tyd tot tyd vervloden.

Indien ik de harsfenbeelden niet van de natuurlyke verfchyningen had kunnen ondcrfcheiden, dan ware ik krankzinnig geweest. Zoo ik dweepachtig en bygeloovig ware, dan zoude ik voor myne eigene fchaduwbeelden verfchrikt, en waarfchynlyk ernftig krank geworden zyn ; beminde ik het wonderbaare, of h .d ik gepoogd een1 rol te fpeelen, dan had ik kunnen zeggen : „ Ik heb geesten gezien!" en wie zou het my hebben durven tegenfpreeken ?

In het jaar 1791 ware het veelligt de tyd geweest, om zulke verfchyningen te doen gelden. Hier echter bewees zich de nuttigheid eener gezonde wysbegeerte, cn eencr bedaarde opmerkzaamheid. Slechts deze heb ik het te danken, dat ik noch krankzinnig,

noch

Sluiten