Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t?0. & P O O K>

my by dien wilg, op de boven verhaalde wyze eens zoo geheel onöpzettelyk een' fehrik had aangejaagd, nu werkelyk geftorvcn was. Ik had zoo 'veel te minder grond om aan de Waarheid hier van te tvvyfelen, daar ik zelf die reeds had vermoed, dewyl ik zedert drie weeken dezen houtdraager niet meer gezien had. Om echter niet weder op eene foortgelyke wyze misleid en vèrfcfirikt te kunnen worden, vernam ik nog op eene andere plaats , waar men het oogmerk dezer navraag, naar myne gedagten, volftrekt niet kon gisfen, naar dezen zints eenigen tyd vermisten invaliden , en bekwam daar de volkomen bevestiging van zynen dood.

Niettegenftaande dit alles befpeurde ik des avonds van dien zelfden dag, wanneer ik iets laater dan gewoonlyk uit IVolfenV uttel naar huis terug keerde, den ouden andermaal op zyne gewoone rustplaats. Minder nieuwsgierig en vreesachtig, dan misnoegd en verdrietig over de wyze, op welke men my voor den zot fcheen te willen houden, ging ik weder ftoutmoedig op den vermeenden

geest

Sluiten