Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. I73

-nard, den duivel uit zes jonge bezetene meisjes uitdryven. Ieder, die in Jiet klooster flechts eene of andere bekende had, wierd zonder zwaarigheid tot dit geestelyk fchouwfpcl toegelaaten. Myn vriend toonde my zyn enirèe - billet, hetwelk hy van een', jongen priester, die mede tot het getal der bezweerers behoorde, bekomen bad. Hier door ontftond de wensch by my, om ook een ooggetuige van dit vroom tooneel te zyn. Myn vriend wist fpoedig raad : hy veranderde het getal der perfoonen op zyn billet, maakte van de 1 eene 2, en dus kwamen wy zonder tegenftand in de facristy,in welke den booze geesten de weg zoude gewezen worden.

Van de eenige honderden oinftaaners verhaalden de naast by ons zynde, dat diergelyke wonderwerken genoegzaam alle jaaren in

deze kerk herhaald wierden. "Wy waren

allen even verlangende naar het heilig oogenblik, Eindelyk werd eene klok geluid, en wy hoorden zingen, waar op een plegtige omgang van monniken begon, in het midden van welken , tusfchen gewyde 'kaarsfen, de ongelukli 3 , ki-

Sluiten