Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

ï?5

verleend, vermogen, deze menfehelyke ligchaamën te verlaatcn, en zich wederom naar de voor hun gefchikte wooning, den grondeloozen helfchen poel, te begeven.

Dewyl de duivelen hier aan volftrekt niet wilden gchoorzaamen, zoo werden de bevelen der eerwaardige heeren, onder vrecslyke bedreigingen , herhaald; doch ook thans tc vergeefs. De duivelen roerden noch beweegden zich, en dewyl de bezweerers voordgingen met hun barsch toetefpreeken, zoo riepen zy eindelyk met eene zeer vrouwelyke ftem: „Non-posfo J" (ik kan niet) en twee der hardnekkigftcn riepen zelfs: „Non yoglio!" (ik wil niet).

„ Daar ziet men," beet myn vriend w... my zagtjes in het oor, ,, hoe moeilyk het zyn „ moet, den duivel uit een vrouwsperfoon

te verdryven, wanneer hy zich eenmaal „ recht by hetzelve heeft ingenesteld."

Dc vermetelheid der duivelen begon nu de eerwaarde heeren te verbitteren. Eene menigte van misbruikte fchriftuurplaatfen werdt thans als uit werp - battcryen" op het helfchc II 4 rot

Sluiten