Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

173.

spook-

Bftórs van den vorst der duisternis droogden zich het zweet van het aangezigt.

Het geene verricht was, werd algemeen genoegzaam verklaard voor dien dag. De uitdryving der overige vyf duivelen werd uirgefteld tot de nadere viering van een feest In de kerk van St. Maria in Qrgano, die den Olivetaner - monniken toebehoort. Wy, als gqzamenJyke aanfehouwers, zonder onderfcheid, of rechtgcloovigen , of 'ketters, werden nu tumelyk onbefcheiden uit de facrjsty weggezonden, en dus van het fchoonfïe gedeelte des fchouwfpcls beroofd: namclyk van te zien, wat verder van de nog fteeds bezetene meisjes zoude worden , en hoe de zoo even berryde zich gedroeg. — Wat de oorzaak mogt zyn onzen ongewyde oogen dit indedaad mystiek geheim tc ontrukken s en het zelve onder eenen dikken fluiër te verbergen,, mag de „hemel wec'ren.

.Den avond vóór dezen merkwaardigen °dag was ik, onder geleide van mynen vriend, door den abt g»...i op zyn caftno genodigd,.

Sluiten