Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 179

digd. Op den weg dcrwaards zeide myn vriend my, dat ik eene verrasfching zou ondervinden , dewyl ik een' merkwaardig' man ftond aantetrefTen. Ik was niet weinig verwonderd van in dezen man, in weêrwft zyner veranderde kleding,"een der gcestelykeu te ontdekken, die 's morgens vroeg met de Fïanciskaanen den duivel beftreden en ver* 'jaagd hadden. liet verftaat zich, dat daarvan _ niet gcfproken wierd, te minder, dewyl de geestelyke, ondanks onze vrolyke geftemdheid cn zyne verwantfehap met den abt, zoo lang den ernftigen fpcelde, tot aan tafel de Champagne -wyn in de glazen begon te bruisfehen. Nu echter begonnen zyne levensgeesten los tc worden, — én toen vervolgens de punch verfcheen, waren wy allen — zyne vertrouwde vrienden.

Myn vriend, die het entrée - billet in de kerk aan hem te danken had, bragt het onderhoud op dit heilig wonderwerk. Hy lagehte — en dit was de leus tot grootcr vryhcden, die wy ons fchertfend veroorloofden. Hy fcheen het befpottelyke dezer googcheh- i H 6 tv-

Sluiten