Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i8o S P O O K-

ryën even zoo levendig te gevoelen, als wy zelf; doch meende, uit hoofde van eenen voordccligen post, die op hem wagttc, te moeten googchelcn. Eén onzer dronk op het welzyn van het van den duivel bevryde meisje , — en hy bekeudë, dat het hem leed had gedaan, dat het lot der bevryding niet de groot ft e bezetene had getroffen, dewyl zy, naar'zyn gevoelen, ook de fchoonfïe was. Wy bülykten zynen finaak , en dronken op het welzyn van — alle bezetenen.

Het gefprek, dat in onzen kring grootendeels in de Franfche taal gevoerd werd, begon van nu af zeer levendig te worden. Onze geestelyke, die zyne bekwaamheid in het drinken zeer fterk beproefd had, werd even zoo openhartig als vergenoegd. Op de vraag wat 'er verder van deze zes meisjes geworden ware, en waar zy zich bultende heiligeplcgtïglieid cigenlyk ophielden, — vernamen wy tfan Iicm, dat men dezelven aan haare ouders O blocdverwandten had overgegeven, en dat ïy dagelyks door een' der bezweerende geestclyken bezogt wierden. De abt gaf zyn ver- .

lan~

Sluiten