Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. ï8r

la'nren te kennen, om hun den volgenden dag bij een dezer bezoeken te mogen vergezellen.

„ By dag," kreeg hy ten antwoord, „ be„ taamt dit vergezellen niet, — doch willen „ wy allen, nu terftond (het was byna mid„ dennagt) zoo als wy hier zyn , by eene „ dezer bezetenen gaan, ik ben daarmede tc-

„ vreden." Deze Voorflag werd door

ons allen met vreugde aangenomen, en de party ging oogenblikkelyk aan.

De „fchooniie" bezetene woonde niet verre van de cafino , in den omtrek van Camp» Marpo. Zy heette hiacinthe, en was met haare moeder, eene weduwe, reeds te bed; zoodra men echter dc ftem van pater d . ... (dit was de naam van onzen geestclyken) herkend had, ftak men licht aan, en opende de deur. Dochter en moeder, de eene zoo wel als de andere, verwelkomden hem geheel onbezeten met een handkusch; echter gaven zy te kennen, dat zy hem zoo laat niet hadden venyagt. Ily antwoordde, dat, daar hy den volgenden dag geene gelegenheid zou hebben om haar te bezoeken, hy zich nog heden H 7 van

Sluiten