Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. l8£

en werden veitrouwlykcr hoe langer zy dronken. Een Herken wynpunch ongewoon, vertoonden de gevolgen zich het eerst'by de moeder. Zy viel in H ap, — cn dc dochter bleef overgelaaten aan de befchcidenhcid van drie tamclyk befloven jongelingen.

Daar ik my van allen het meest van drinkengemyd had, en volkomen by myne zinnen was, befloot ik, cm, indien mogelyk, debefchermcr van het meisje te zyn. Ik ver-, zogt de overigen, in de Franfcbe taal, het meisje niet verder tot drinken te noppen, cn vroeg den abt, of hy heden morgen ook niet in de kerk van St. Beroerd was geweest? Het meisje verbleekte by deze vraag. De abt verftond my en antwoordde: „Neen." '

Myn vriend ontwierp hem nu een tafereel van de gantfche pjegtigheid der onttovering; terwyl ik met navorfchende blikken acht gaf op de verdere houding van het verlegen meisje. De toedragt der zaak werd eenvoudig, zonder eenige fpotterny en zonder alle zydclingfche aanmerkingen, verhaald, en echter — was dit fchaamte of gevoel van eer-

Sluiten