Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 8 )

perfooïien, als ik, te ontflaan, en hoe omzigtig behoorden zy te wezen omtrend de keuze van die voorwerpen, aan wier opzigt zy dedelven by hare intrede in de waereld overge* ven! Hoe veele verlaten weezen Zouden door zulk een voorval, als my is overgekomen , niet geheel bedorven kunnen worden! Welke redenen van dankbaarheid heb ik niet aart de Voorzienigheid, die my eene zoo gunftige uitkomst verfchaft heeft! —■— Ik zeg gun. fiige uitkomst, Lucia \ want deze aankomst by Jufvrouw TViWams houd ik voor een zeer groot geluk, welk mogelyk voor my veel beter is * dan dat ik Jufvrouw Bennet had gevonden: — Ach, myn waardfte, hoe zou ik misfchien daar

ontvangen zyn? , ik, die, zoo als ge

weet, met de naald volftrekt niet kan omgaan: -—- die 'er tgeene de minfte gefchiktheid of zin toe heb: ik, welker geheele opvoeding wel ingericht is om my van de pen, maar niet van de naald te doen leeven*

Ik heb myn geringe overfchot eens nagezien ; maar wat zal ik beginnen, Lucia? De onkosten van de reis hebben myn geringe fom tot op Vier guinies verminderd. Wat zal ik daarmede hier in Londen uitvoeren? Doch laat

ik

Sluiten