Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C w )

zeggen floeg de rampzalige moeder hare oogefl hemelwaarts, en met al dit ftilzwygen en met haren ernfligen opflag van oogen fcheen zyom befchermïng te fmeeken voor hare lieve kinderen. — Ak ik weg ben, zeide zy eindelyk tot JBilly, i— als ik weg ben , myn waardfte, dan zult gy een vriend hebben, die u nimmer verlaten zal! ■ En het antwoord van de lieve

meid was mag ik het gelooven, Mama?—**

Goede Hemel .' myn lieve Jufvrouw, wie is toch deze ellendige?" vroeg ik——„ Is zy nog jong?"

„ Naar dat ik befpeurd hebwas haar antwoord , „ is zy van eene zeer ordentelyke afkomst, en wel opgevoed, maar ongelukkig door haar huwelyk in den haat geraakt by haar

familie. Haar man is een allerflegtfte kae-

rel, en heeft haar met deze arme kinderen, van welken de jongde nog geen jaar oud is, laten zitten, om van honger te fterven; en het is ook door zyne onbefchoftheid, dat zy met deze kanker worftelt, vermits hy haar decrlyk te» gen de borst geflagen heeft."

De goede Jufvrouw Barlow heeft haar een Chirurgyn gezonden om daar naar te zien; doch hy is van gedagte, dat het volftrekt ongenees-

lyk

Sluiten