Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ is Hy niet by uitilek natuurlyk en keurig na; gemaakt?"

Ik was verwonderd over desZelfs fchoonheid; ;, Ach, Jufvrouw Williams," zeide ik, „ ik bid u, laat my deze ongelukkige vrouw eens zien: myn hsrt bloedt over haar."

„ Wel nu," hernam zy, „ in den achtermiddag zuilen wy by haar gaan* — Ik zal

eerst eenige koekjes zien te krygen om voorde kinderen mede te nemen."

Daarop vertrok ik fchielyk naar myn kamer $ om tot dus verre aan u te fchryven.

Ach, Lucia\ hoe gering zyn alle myne onheilen , alle myne rampfpoeden in vergelyking van die dezer ellendige vrouw! — welk eene les van naarffigheid en geduld heb ik hier

niet vóór my! Ja, ik fchaam my overmy

zelve, Lucial Hemel! zou uwe

Fanny zy, die met gezondheid, krachten en

jeugd gezegend is zou deze durven kiasü

gen zou zy één oogenblik over haren toe-

ftand misnoegd wezen? Neen, genadig

Opperwezen, nimmer zal ik morren over Uwe

bedeelingen! Het zy in voorfpoed of in

tegenfpoed. in rykdom of in armoede'zal ik my aan U overgeven, terwyl Uwe waakzame"

hand 3

Sluiten