Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i5 )

band, terwyl Uw oog van vaderlyké genegenheid my zal geleiden en befchermen! *

Doch ik moet ophouden; Jufvrouw Williams klopt aan de deur, om met haar naar de ellendige lyderes te gaan»

Ach, Lucia, welk een fchouwfpel heb ik

zoo even gezien! ik kan nu met Miranda

in Shdkesfpear zeggen, „ dat de edele deugd van mededogen in mynen boezem ontwaakt is."

Zoodra wy de kamer dezer rampfpoedige optraden, zeide Jufvrouw Williams; „ ik heb een jonge Juffer medegebragt , om uw vernuftig handwerk eens te zien, Jufvrouw Perry! —* Zoo als ik opkeek , zag ik eene beminlyke

vrouw doodelyk bleek en mager in

het bed opzitten, rustende tegen eenige kusfens,

• Een wild gelaat, het gebrek zoo duidelyk

teekenende — terwyl zy zeer naarftig bezig was met het vervaardigen van eene uitnemend fchoo-

ne Angelier! Aan den éénen kant lag op

een kleine peuluw een lief wicht te flaapen—>

aan de andere zyde een bybel en vóór haar

een groote papieren-doos, waarin eene menigte van konftig verfierde bloemen. Hoe hebc

ge

1

Sluiten