Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

veel achting en medelyden ik voor haar gevoel.

Achting voor hare meufchlievendheid, die

het voornaamfte grondbeginfel van haar edelmoedig hart fchynt te zyn; erl mêdélyden met

haar, om dat ik in haar de duidelykfte trekken

zie van een diep verval harer gezondheid. ■

Over het derven fpreekt zy zoo bedaard, als de meelte menfchen gewoon zyn over den llaap te fpreken.

Zy fchynt reeds over de vyftigjaa: te wezen, de we duw van een man, die, naar ik heb kunnen merken, in de braafheid van karakter haar niet heeft behoeven toe te geven. Zoo dra zy vernomen had, dat ik rampfpoedig was, had ik by haar geene aanbeveling meer nodig; zy

wilde my aanftonds zien. Toen ik met

haar fprak, was zy te teder om de treffende fnaar myner tegenheden te roeren; maar, ia plaats van op grievende byzonderheden fl.il te Haan, verzekerde zy my, haar uiterste best te zullen doen , om onder het aantal harer kennisfen naar eene gelegendheid te vernemen, die. my het best zoude voegen.

Ik word op dit oogenblik beneden geroepen: de bewuste goede Dame verzoekt, dat ikoogenbliklyk by haar kom, om dat zy my wat goeds

Sluiten