Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 22 )

\ï opgefpoord. —. Maar ga zitten, en dan zal ik u alles vernaaien."

Gy kunt ligt begrypen, Lucia, dat ik voi was van erkentenis.

Barlcw. „ Vooreerst, myn kind , moet ik u zeggen, dat ik gehoord heb, dat Jufvrouw TVorthy, die een groot kost-fchool voor jonge Juffers te Hampflead heeft , naar iemand zoekt, die het naald-werk in allen deele ver-

Itaat. O/ zy is eene zoo braave vrouw,

en de voorwaarden zyn zoo voordeelig, dat ik niet geloof, dat gy ergens beter zoudt te regt komen. —— Wat zegt ge daarvan, myn kind?"

Ik. „ Ach, Madam, ik vrees, dat ik tot

zoodanig iets niet in Haat zal wezen. En

al had ik daar genoegzame kennis van, dan zou

ik het nog niet durven ondernemen." —

Gy weet immer, Lucia, dat ik van het fyne naald-werk niets verfta.

Barlow. „Wel,als gydan geen neteldoek kunt na'aijen, enz. dan zult gy 'er, denk ik , niet tegen hebben , om in een groote winkel, of liever in een magazyn op Pall-maïï te gaan,daarmen mutfen, hoeden , mantels enz. in het gros verkoopt; daar heeft men thands ook iemand nodig, en men zondaar, geloof ik, wel een guinie s'weèks willen geven."

. Ik.

Sluiten