Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(H)

zegd, dat gy eene fchoone opvoeding gehad hebt."

Ik. „ Helaas! Madam, ik ben zoo ongeluk* kig, dat ik van alles, daar gy van gefproken

hebt, geheel onkundig ben. Ik weet niets

van breven , knoopen , borduuren , of kantwerk-. kortom, ik ken geene vrouwelyke bezigheid

hoegenaamd." —- Ik begreep nu eerst,

Lucia, in welke bedroefde omftandigheid ily was, en durfde naauwlyks myn oogen opflaan.

Barhw. „ Gy verbaast my inderdaad, lieve Juffer! Ik dagt, dat gy in de winkel by Jufr vrouw Bennet zoudt gekomen zyn." Ik. „ Dat is ook waar, Madam! maar ik zou eerst vry lang hebben moeten leeren, eer ik van «enigen dienst had kunnen wezen. Gy hebt gehoord , myn lieve Dame, en gy hebt wel gehoord , dat ik een goede opvoeding gehad heb: maar ik vrees, dat dezelve, indien ik my eens zoo mag uitdrukken, al te verheven geweest is voor de tegenwoordige mode - waèreld. —r Ik heb het ongeluk gehad van myn moeder te

verliezen , toen ik nog zeer jong was. Mya

Vader was een kapellaan, een man van eene ongemeene geleerdheid, en een voorbeeld van

godvrucht, t Hy beminde my zelfs buiten

fpoorig,

Sluiten