Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dien beften der mannen, dien waardfgen Vader, die nu een zalige in den hemel is.'*

Barhw. „ Ik twyffel niet, myn lief, aan uwen uitgebreiden fmaak en geleerdheid; ja ik ftazelve verbaasd over uwe kundigheden, maar ik vrees, dat dezen niet aangelegd zyn tot dat einde, welk men nuttig voor de maatfchappy

noemt. Voor zoo ver ik befpeur, verftaat

gy niets van het geen of voor u zelve , of voor eenig ander menfch nuttig is. Waart gevlug of vaardig met de naald; verftoudt gy het breyen, knoopen, borduuren , of eenig ander gering werk, daar duizenden menfchen dagelyks mede aan de kost komen, dan zou ik en voor my zelve, en ten uwen aanzien alszins voldaan wezen. De behoeften of overtolligheden van anderen kunnende vervullen , zoudt gy u in deze volkryke ftad over armoede geenzins

behoeven te bekommeren. Ik voor my

heb Hechts een zeer matig inkomen: van

harte wenfchte ik u te kunnen helpen! Ge*

loof my, myn waardfte, niets zou my aangenaamer zyn, dan u een werk aan de hand te geven, waardoor gy met uwe naarstigheid een zeker beftaan zoudt vinden, en u daardoor tevens

Sluiten