Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C*7)

vens tot een nuttig lid der maatfchappy te maa-1

ken. De naarflige bye, myn kind , isflechts

een klein diertje ■ doch van eenen oneindigen dienst. het is nooit ledig, maar altoos werkzaam , en wel tot een zeer nuttig oogmerk: —• welk een les ligt daarin voor ons niet opgefloten! — 'T is waar, de geleerde taaien, fchoon jk voor my daarin onkundig ben; ik houd my te vrede met onze beste Engelfche fchryvers te lezen en te beoelfenen; nu, de geleerde taaien hebben zekerlyk hare fchoonheden ■ maar, geloof my, myn waardfte, het is niet de befpie* gelende kennis, die, naar den tegenwoordigen flaat der zaken, iets toebrengt tot het geluk der

waereld: neen het is de naarfligheid

alleen, (en wel zoodanige naarfligheid , die werkzaam is in dingen, welke nuttig en weldadig zyn voor de maatfchappy) die den waaren rykdom uitmaakt des menfchdoms."

Ik. „ Geloof my ,waardsteDame, 'er is niets, daar ik eenige kundigheid van heb , of ik wil gereedelyk ondernemen, om 'er epnonfchuldig

beftaan in te vinden. . Ik wil gaarne fchry-

ven, ik wil overzetten voor de böekverkoopers, ik wil »

Ik

Sluiten