Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 38 )

Na deze tedere raadgeving zweeg zy voof eenige oogenblikken, zynde al te vermoeid om voort te gaan: —- Daarop keek zy rond, gaf my haar hand, die ik knielende vasthield, en vervolgde al Hamerende, —- Als alles met my over is, zal myn Neef Barlow u naar Mevrouw JVelwood brengen : — zy zal u gaarne tot

haar gezelfchap aannemen. Ik wenfchte,

myn Fanny, dat ik in ftaat was u een tamelyk legaat te maaken; maar myn langduurige ziekte, en een lastig proces hebben myne inkomsten

vry wat verminderd. Na myn overlyden

zult gy in het gindfche kleine kabinet een kleene erkentenis vinden, waarmede gy altoos aan my zult kunnen gedenken."

Ach, Lucia, nimmer zal ik den toon — nimmer zal ik die aandoenlyke manier vergeten , waarop zy deze afgebroken woorden al mikkende tot my fprak. Kort daaraan begon zy

te ielen. „ Hark, hark l" riep zy, hare handen opheffende, „ hoort ge ge ene aangename muziek ? — Hoor eens, welke hemelfche klanken !" ——. en na dit roepen viel zy in eene fluimering, waarin zy nog ligt.

Mogt ik, Vriendin, welk myn toekomend Jyden zyn moge, ook alzoo den dood des regt-

vaar-

Sluiten