Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

Andover,

Eindelyk, myn waardfte, heb ik de woelige Stad verlaten, en ben na eene aangename

dag reis veilig alhier aangekomen. — Gy

behoeft niet te twyffelen, of myn goede reisgezel en ik hadden geen gebrek aan ftof tot eene minzame onderhandeling. Het onuitputJ/k onderwerp der letterkunde liet ons geen oogenblik verloren gaan.

Na dat wy het avondmaal gehouden hadden, gaf my de Heer Batlow een byzonder vriendlyk berigt van de Dame,naar welke ik heenga.

Het kan niet te onpas komen, myn lieve Juffer Belton," zeide hy, dat ik u eenige trekken van het karakter van Mevrouw fTelmod mededeel, om haar dus eenigzins te leeren kennen. Zy ij een braave vrouw: ik

weet niet, dat zy eenig zwak heeft, behalve een weinigje verwaandheid ten aanzien harer

letterkundige verdienden. Zy is zeker-

]yk een vr°uw van fmaak en geleerdheid; en

zie daar hare trotsheid zy wil Vtook

zeer wel weten Zeker voornaam fchry-

ver, die een groot kenner was van hetmenschlyk hart, zegt, „ dat wy onze zwakke vrienden moeten hoogfchatten." Dit fchynt wel in

den

Sluiten