Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(44)

/

den eenten opflag eene wonderfpreuk; maar ik verzeker u, 'er is veel waarheid in."

„ Zy is, zoo als ik w meer gezegd heb, een éénige Dame, reeds boven de vyftig Jaar; en leeft zeer achtenswaardig op eene adelyke hofltede, die alzeer oud is. Haar inkomen is niet meer dan vyf honderd pond s'Jaars; maar door haar zuinig overleg leeft zy 'er zeer fatzoenlyk van. Ik wil u juist niet belooven, myn kind i dat gy met uw verblyf aldaar fchatten zult overwinnen, om dat die Dame juist geen groote inkomften heeft; maar dit kan ik o verzekeren, gy zult eene alleraangenaamfte wooning hebben , en 't geen voor een zoo jong meisje, als gy zyt, nog oneindig waardiger is,

gy zult veilig en in braave handen wezen.

Gy zult daarenboven het voordeel hebben van een groot gedeelte van uwen tyd aan de we-

tenfchappen te befteeden, Ge zult daar

meer vaerfen maaken, Julfer Belton, dan gy tot nog toe gedaan hebt. De ligging zel¬

ve van de romaneske adelyke abtdy, daar myne vriendin Penelope fVelwood haar verblyf houdt, moet ieder mensch tot dichter maaken , die 'er maaï de minfte fmaak in heeft. Over 't geheel

geno°

Sluiten