Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C4S>

genomen houd ik my verzekerd, dat gy met uwen ilaat zeer vergenoegd zult wezen. De Dame heeft zekerlyk, gelyk alle menfchen, hare byzonderheden; doch zy is voor hetove*

rige eene zeer braave vrouw. Gy zult

echter, hoop ik , denken op 't geen ik uftraks van haar gemeld heb."

Ik bedankte myn vriend zeer hartelyk voor zynen goeden raad; en wy gingen daarop naar

onze kamers. Ik beiloot echter, eer ik

te bed ging, dezen gehoudene famenfpraak u mede te deelen, terwyl ik u verzeker, dat ik altoos ben

Uwe liefhebbende Vriendin * F. B.

Sluiten