Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de teurigfte verzameling van Chineesche &£l zanten, of met eene menagerie van andere Vreemde vogels wezen zou. Alles ,• Lucia , wekt myn poëtisch vernuft op, en ik zou ü hier eenige vaerfen, die in die myn verblyf reeds uit myn pen gevloeid zyn, mededeelen, zooik niet vreesde dat dees myn brief te lang zou worden*

Myn lieve Weldoenfter heeft my zoo even een banknoot van tien pond ten gefchenke gégeven , om een negligé en andere foortgelyke Itoffen te koopen, op dat ik, zoo als zy zegt, als eene fatfoenlyke Julfer inede zou kunnen gaan, om hare goede vrienden te bezoeken.

* „ Ëannf\ dit voegde zy 'ef nog by;

y, ik zal u deze kleine fom ieder halfjaar geven, -r *k wenschte wél, dat ik u tien-

anaal meer kon mededeelen; maar myn inkoanen is naauwlyks toereikende om myn aanzien flaande te houden , daar onze familie een van de oudlten en aanzienlyklten in dit graaffchap'

is. • • tk houd ongelooflyk veel van u, myn

kind, niet alleen uit hoofde van uwe verdien, ite in de letterkunde, die waarlyk zeer groot is, maar ook ora de goede hoedanigheden vari

BW

Sluiten