Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 54 )

$e opregtfte vriendfchap my voortaan onder.

|et oog bragt. . Ik heb onlangs eene

vry zwaare krankte gehad; niets krenkt

ons vernuft fterker. Begrypt ge nu wel,

dat ik deze blyk uwer vriendfchap voor my ernftig van u begeer?"

„ De Hemel verhoede, Mevrouw," zeide ik, „ nog langen tyd de vermindering van uw vernuft dit zou my ten fterkilen grieven.'''

„ Nu, dat is wel, myn kind; voor dezen wensch dank ik u," viel zy my in dereden, „ maar gy moet my uw woord geven, dat gy ernftig aan myn verzoek zult voldoen."

Welaan, Mevrouw," hernam ik, „ indien gy het dan zoo begeert, dan zal ik het doen."

Wy hebben dees namiddag een zeer aangenaam gezelfchap op thee gehad: terwyl

ieder hier om ftreeks de bekwaamheden yan Mevrouw JVelwood in de Letterkunde kent, (wordende dit zelfs by veelen haar zwak genoemd) wierd 'er nergens anders dan van werken van fmaak, van dichtkunde enz. gefpro-

Jren. Verfcheiden van hare fchriften wer?

den voorgelezen, en zeer bewonderd.

Ook deelden in dit geluk eenige opftellen van

uwe

Sluiten