Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5* )

waardfte, geen hoop voor my op uwe terug

komst! Ach! — wat fchiet 'er voor my.

over, dan geduld?

Ik zal nu dezen brief fluiten, en hem met een vreeslyk groot paket voor u, welk reeds klaar is, te gelyk afzenden , vermits ik nu goede gelegenheid heb om dit door een vertrouwd perfoon aan het Oostindifche huis te krygen, om met het eerfle fchip voort te gaan.

De Hemel bewaare U en my, tederst bemind

de Vriendin, by aanhoudendheid! • . Bié

gy voor

Uwe liefhebbende F* B.

NB. Na dezen brief is bykans een Jaar ver lopen, waarin Juffer Belton wel naar gewoon, te de briefwisseling met hare vriendin onderhouden heeft,- doch vermits die brieven meestal eene herhaaling van het voorgaande behelzen wegens haar aangenaam verblyf by Mevrouw JVelwood, en het aanhoudend genot harer vriendfchap , zyn dezen in de Uitgaaf achter gelaten

Sluiten