Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 02 )

Waar komt ge van daan , kent ge dan den Heer tharles Beiford niet? Ja, hy is de beste edelman van de waereld, en hy zal zoo aanflonds in de gindfche kerk tróuwen met Jufvrouw Cronfooi, die haar eigen fchatten niet eens ter dege weet. Op het kafteel zal veertien dagen lang niet dan bal en open hof wezen. -

Alle de lieden hier om ftreeks zyn daar genodigd. Ja, Mevrouw, zulk een huwelyk is

in het heele graaffchap nog nimmer gefchied."

Wat de knaap verder zeide, weet ik niet. — Alles begon voor myn ocgen te fchemeren, ik

raakte geweldig aan het beeven en viel onmid-

delyk in de koets neder, roepende al myme-

rende, „ dwaas, belagchlyk fchepzel daar

ik ben ! wat raakt my het trouwen van

Charles BelfordT

Mevrouw ïVelwood deed al wat zy kon, met

behulp van vlug zout enz. om my tot bedaa.

ren te brengen. „ Myn God, Fanny!" vroeg zy, „ wat

overkomt u ? < zyt gy door de bette van

het weder bevangen ?" „ 'k Geloof Ja," zeide ik, „ en de koffyby

net ontbyt is te fterk geweest," *——en dezé'

reden1

Sluiten