Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C <5Z )

reden werd voldoende gerekend, zoo dat wy onze reis vervolgden.

„ Wel nu Fanny" zeide Mevrouw We/wood,

dewyl ge altoos onder het gunftig geleide der Mufen zyt , nu moet ge eens een bruiloft-vaers op deze Jonge luiden maaken."

■ welk antwoord ik gaf, weet ik niet, —-

maar myne vriendin begon wel rasch een gefprek over de wyze, xvaarop oudtyds de bruiloften gehouden wierden 4 zoo als zy by de dichters worden befchreven; en dit duurde tot

dat wy alhier aankwamen ; iets, daar ik

zeer blyde om was, vermits ik buiten (laat was om een gefprek te voeren.

Ongelukkig had Mevrouw Ashley, de gastvrye Dame van dit buiten verblyf, een groot getal menfchen ten eeten. — Ik zeg ongelukkig, om dat hier door een gefprek op de baan kwam, welk myn zwak deerlyk gefchokt,en nog kloppend hart op nieuws geweldig ontruflte.

Zoo als wy aan tafel zaten, begon Mevrouw JFelwood: „ Ik heb heden morgen eene huwelyks-ftaatfle gezien, daar my de weerga hier te land niet van bekend is; zoo ik hoor, was het van den Heer Charles Belford. Ik bid u, wat te dat voor een edelman? — Een manzekerlyk

van

Sluiten