Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

zeide, kon ik zeerwel merken, dat zy niet weinig indruk op zyn hart gemaakt had." Nu was het ganfche gezelfchap eenparig niet

medelyden vervuld over den armen Belford

en denkt gy, Lucia, dat dit by my geen plaats had ? Terwyl ieder zyn byzonder gevoelen daarover zeide, keerde de edelman, die naast my zat, zich geheel naar my, en vroeg, ,y wat zegt gy van dit wreede huwelyk, jonge juffer? hebt gy geen medelyden met den jongen Baron ? Gy fpreekt niet veel, maar ik geloof,

dat gy niet minder denkt. Kom ook eens

voor den dag met uw gevoelen." Ach,

Lucia, wat bloosde ik! Ik had echter myn antwoord vaardig, fchoon ik tegen wil endank moest zugten. ——— „ Ik heb medelyden, myn

Heer, met ieder rampfpoedigen." dit was

al, wat ik zeggen kon, en het was ook, zoo my dunkt, genoeg.

Maar nu deze Juffer B myn waardfte,

wie of deze toch is ? Er zyn honderde

meisjes, welker naam met dien letter begint; — en echter zegt myn hart, of zoo iets in het E 2 zelve

Sluiten