Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6*9 )

itgë gelofte deed om den Heer Chwfoot al wat hy begeeren mogt toe te liaan. —— Ja zelfs, voegde hy 'er by, my dunkt, 'er was niets beters , dan dat onze familiën zich voor altoos vereenigden; gy hebt één eenige dochter, en ik één éénigen zóón -—■ hy kan s'jaarlyks tien duizend pond vry aan inkomsten rekenen. Wat'zegt ge, zou dat ook

een huwelyk wezen? ■ En wat de jonge

luiden betreft, dezen zullen zekerlyk Wel zin in elkander hebben, dat zal van zelfs wel volgen. ■ De Heer Cronfoot ftemde ge-

reedelyk in dezen voorflag; en de Heer Belford, die een jaar daarna kwam te fterven, verbond op zyn fterfbed zyn zoon ,■ die toen naauW" lyks veertien jaar oud was,zeer plégtig, om juffer Rachaël Crowfoet te trouwen." „ Dit verzoek, zeide hy" myn Charles, is de toets van uw pljgt en genegenheid 'traywaarts. „ De arme jongen deed zekerlyk deze gelofte,- maar ongelukkig, toen hy kennis aan het meisje kréég, mishaagde hem haar perfoon beide en haar hart. —- Nu •heeft hy evenwel zyn eigen byzonder geluk

opgeofferd aan den wil van zyn itervenden yaE 3 der

Sluiten