Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 83 )

in de dichtkonst; maar nu bevind ik-, dat ik een bedilal onder myn dak heb: — Ik wist waarlyk niet, dat gy insgelyks in die verhevene oordeelkunde zoo groote vorderingen gemaakt hadt." — Ach, Lucia, hoe wreed en onbillyk was deze befchimping! — Daarop keek zy met veel drift op haar horologie, trok aan de fchel, Hond met groote deftigheid op, en zeide by het beengaan naar haar kamer, „ ik wensch u wel te rusten, Juffer Belton V

Ik Hond eenige oogenblikken verHomd, en als buiten my zelve: — daarop myne oogenten hemel wendende, bad ik, — myn God, Gy hebt zekere belooningen toegezegd aan hun, die voor de waarheid — voor de opregtheid lyden moeten: — Gy, die myn hart kent — heb medelyden mei my ongelukkige!" — Ik barstte in traanen uit, en ging naar myn kamer, — 'k behoef u niet te zeggen, dat ik een'droevigen nacht had door te brengen. Ik befpeurde maar al te duidelyk, dat ik myne éénige vrien- > din op aarde, myne befchermfter en weldoenHer zwaar had beleedigd: — en echter, myn waardfte, vond ik in het denkbeeld, dat ik opregt gehandeld heb Cgelyk ik dit in waarheid F 2 zeg*

Sluiten