Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zeggen kan^ zoo veel vertroostends, dat het

tegen myne rauipfpoed opwoog. Zoo ik

in deze zaak de waare gevoelens van myn hart voor myne vriendin verborgen had, dan zeker zou ik my zelve zeer veel te verwyten hebben.

. Deze aangename bewustheid myner op-

regtheid bragt my tegen den morgen aan het fluimeren , in hoop, dat de toorn van Mevrouw Wclwood in dien tusfchentyd zou bedaard zyn: ■ maar helaas! ik werd in myne verwachting jammerlyk te leur gefteld l

Zoodra wy elkander des morgens ontmoetten , bad ik haar weder om vergeving, indien ik haar onfchuldig had beleedigd; doch tot myne groote verwondering antwoordde zy my \ — „ Juffer Belton, ik ben voornemens naar Batji %e gaan , en terwyl ik Juffer Hillman tot myn gezelfchap zal medenemen, heb ik u niet meer

nodig. Myn chais zal u morgen naar de

naastgelegen plaats brengen, daar de Londenfche post-koets dagelyks doorrydt; -— want gy zult, zoo ik vastftel, regtftreeks naar Londen gaan." —-> De traanen fchoten my uit de oogen , ik wilde haar hand drukken , en al fnikkende zeide ik, „ Ach, Mevrouw!" —

yt Geea

Sluiten