Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 85)

Geen woord meer Juffer Belten!" vielzy my in de rede, „ gy weet, als ik eens een befluit

genomen heb, ben ik onbeweeglyk. Daar

hebt ge een banknoot van tien pond voor hec

laatfte halfjaar, dat ge hier geweest zyt. •

Ik ga van daag by Mevrouw Brompton uit eeten, en zal daar den nacht vertoeven. Gy ziet daarin , myn kind, dat myne verftandelyke vermogens door myne laatfte ziekte nog niet zo verzwakt zyn. of myne geleerde vrienden zoeken nog myne vriendfchap. — Ik dank den Hemel , Juffer Belton , — wat gy 'er ook

van zeggen moogt dat myne verbeelding

nog niets van haar vuur, nog myn ftyl of gedagten iets van hare kracht verloren hebben; — en hiermede Fanny zeg ik u het laatfte vaarwel." i—- Met het fpreken van deze woorden vloog zy de kamer uit, latende my in eene gemoedsgefteltenis, die wel gevoeld, doch nietkanbefchreven worden.

Ach, myn Heer Barlow, dies fprak ik tot myn eigen droevig hart, gy hebt maar al te

wel de waarheid gezegd! Ik befpeur nu

mair al te duidelyk de zwakke zyde myner gewezen vriendin; doch ik was te opregt, om haar te vleien.

F 3 Ter-

Sluiten